תקנון ותנאי שימוש לאתר חצי שירה

 

 

 

מטרתו של התקנון הוא להסדיר את השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו והשימוש באתר הוא בכפוף לתנאי

השימוש הכלולים בתקנון זה.

המשתמש מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון, הואיל והכניסה לאתר ותחילת השימוש בו ובתכניו, בהיעדר

הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה חד משמעית לתנאי השימוש באתר, תיחשב כקריאתו והסכמתו של

המשתמש באתר ובכל חלק ממנו, לתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה תוך התחייבות לפעול בהתאם לתקנון זה.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת,

לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים באופן זהה.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

בעשותו שימוש באתר, מתחייב המשתמש כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו.

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע,

או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה

אשר מצויות בשימוש מפעילי האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של מפעילי האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתם בכתב ומראש של מפעילי האתר.

שימוש בכל רובוט, תולעת , מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר, או הצפתם בדואר כזה או כל דואר אחר.

שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. מכירה, הפצה או עשיית כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

הפרעה בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והנהלים של האתר.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי יתבקש המשתמש למלא טופס הרשמה בו יצטרך לספק מספר פרטים אודותיו, בין היתר, את שמו, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו. בנוסף לפרטים אלו יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, אשר תשמש בזיהויו לצורך קבלת שירותים מסויימים. המשתמש מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לשמור בסודיות את הסיסמא ומתחייב להודיע למפעילי האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלו ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

האתר רשאי להשתמש בפרטים שימסרו לו על ידי המשתמש בעת בכדי ליצור קשר עמו ולעדכן אותו בשירותי האתר ובנוגע לשירותים נוספים המוצעים ע"י האתר או אחרים הקשורים עם האתר. האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל לשיווק או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים לשם שימוש אישי.

בהרשמה לשירותים מסויימים, ייתכן כי יתבקש המשתמש למסור פרטים ולמלא שאלון בריאות, חובה עליו למלא הפרטים במלואם ובמדוייק שכן הם מהווים בסיס להרשמתו לשירות.

המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו, כפי שיתבקש בטופס הרישום הספציפי לשירות אליו נרשם. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המידע שמסר במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים, על המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיו בזמן שהוא גולש באתר.

 

האתר פועל לאבטחת מידע ונוקט לשם כך באמצעים שונים. ואולם לא ניתן להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות למחשבי האתר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו למסור את פרטיו לאתר. מובהר בזאת כי במידה ויחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד שלישי לאתר או מכל סיבה שהיא, לא תחול על האתר כל אחריות.

מפעילי האתר יימנעו ככל האפשר מלמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו מפעילי האתר ימצאו כי פעולותיו של המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או צו של רשות מרשויות החוק במדינה או אם יעמדו בפני איום שיינקטו נגדם צעדים משפטיים בגין פעולות שעשה המשתמש באתר.

מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטים שימסור המשתמש באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר, ליצירת הקשר עם המשתמש, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

באתר מתבצע שימוש ב- Cookie, בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות את המשתמש במהירות וביעילות גם כאשר הוא חוזר ומבקר באתר. בהסכמתו של המשתמש לתנאי השימוש באופן שהוא ממשיך וגולש באתר, מתיר המשתמש למפעילי האתר ל"השתיל" Cookie על מחשבו, להשתמש במידע האגור ב- Cookie ולזהותו על פיו.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן למשתמש באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש להם את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

מפעילי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או במפעיליו ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת. מפעילי האתר רשאים למחוק כל תגובה לחומר המפורסם באתר, כל הודעה בפורומים, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

המשתמש יפצה ו/או ישפה את מפעילי האתר, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה - ובכלל זה הוצאות משפטיות ושכר טרחה של עורכי דין.

בתקנון זה: תכנים - לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת המוצעת באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, מידע, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיימים כיום או שיהיו קיימים בעתיד, בין אם בבעלות מפעילי האתר ובין אם בבעלות צד ג'.

המשתמש מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים:

תכנים , מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסים של מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו המשתמש נמצא.

באם מצא המשתמש במידע שבאתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, מתבקש המשתמש להודיע על כך למפעילי האתר .

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, מועדיהם של אירועים, ביטולים, שינויים ואי דיוקים, אמינותם והשפעתם על המחשבים של משתמשי האתר, תקלות או כשלים בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיו ו/או נותני השירות שלו.

כמו כן מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו לרבות על ידי קטינים, כתוצאה מוירוסי מחשב ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר.

מפעילי האתר אינם אחראים להיות המידע מבוסס עובדתית ו/או מדעית ו/או משפטית ו/או רפואית, או לדיוקו, שלמותו או ליעילות המידע. בכניסתך לאתר הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הקשור לשימוש המשתמש בו , בפורומים, ובכל חלק אחר באתר, בתמונות, גרפיקה וצילומים שבו, במפורסם בו ובקישורים ממנו ואליו.

באתר מתפרסם מידע רב ומגוון, הכולל טיפים, נתונים שונים, מתכונים ועוד. מידע זה מפורסם כשירות למשתמשי האתר בלבד ויתכן והוא יתעדכן מעת לעת. האתר אינו אחראי לתוכן המידע ולכל שימוש שיעשה בו. מומלץ למשתמש באתר לבצע בדיקה לגבי מהימנות המידע, לפני ההסתמכות עליו.

מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים ובלוגים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או באופן כללי, לתכנים או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן מפעילי האתר אינם נותנים חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בגין שימוש במידע, אודות המשתמש, המתקבל שלא באמצעותם כי אם ע"י צדדים שלישיים.

שירותי האתר מוצעים למשתמש כמו שהם והאתר לא ישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי או למטרות המשתמש.

התכנים השונים, המפורסמים באתר, הכוללים מתכונים, טיפים, המלצות ומאמרים, מיועדים לאנשים בריאים. המלצות האתר לא מהוות תחליף לייעוץ מקצועי רפואי או כל ייעוץ אחר. היישום של התכנים הוא באחריותו של המשתמש והאתר לא אחראי לנזק שעלול להיגרם באופן עקיף או ישיר בשל שימוש בתכניו ובשירותיו.

המשתמש מצהיר שידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ותחול טעות או אי דיוק במידע או בדרך העברתו למשתמש.

המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרות לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. האתר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתר. האתר לא ישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר, להשעות פעילותו, לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.

מפעילי האתר רשאים לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ניוזלטר או מידע פרסומי – של האתר עצמו או מידע שיתקבל לצורך משלוח ע"י מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשם המשתמש לקבל אי אילו מהשירותים שמציע האתר, מפעילי האתר לא ימסרו את פרטיו האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמתו לכך במפורש.

המשתמש רשאי למחוק את שמו מרשימת תפוצת הניוזלטר בלחיצה במקום המתאים בניוזלטר עצמו.

כאמור, באם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר ולצאת ממנו לאלתר.

האתר של חצי שירה הוא אתר האינטרנט הרשמי של שירה וסרמן. האתר מציג תכנים שונים המתקשרים לתחומי יעוץ וליווי בדיאטה, הרזיה ואורח חיים בריא.

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע היא למשתמש בלבד, והוא מתחייב להקפיד ולשמור על המידע לשם מניעת אובדנו, כמו כן אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני, באתר עצמו- עיצובו, איפיונו, שמו וכינויו, שם הדומיין שלו, כל אלה שייכים למפעילי האתר. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.

המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט. לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

באתר תתאפשר למשתמש האפשרות להשתתף בפורומים או בלוגים בנושאים שונים. בין היתר יוכל המשתמש לכתוב תגובות או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות או הודעות שנכתבו על ידי אחרים.

התוכן בפורומים אינו תוכן הנכתב, מסופק או נערך ע"י האתר והוא מוצג כפי שהוא. התוכן וההודעות בפורומים הם באחריותם הבלעדית של המשתמשים בהם. ההודעות אינן נערכות על ידי האתר והן מוצגות כפי שהן, מבלי שנבדקת מהימנותן, דיוקן או נכונותן. האתר לא ישא באחריות כלשהי בגין אי התאמה, טעויות, אי דיוקים, פגיעות באדם או חברה כלשהי, הפרות חוק או כל תוכן שעלול לפגוע או לגרום לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, שיגרם בשל הצפיה או השימוש בפורומים או בבלוגים, כל זה כולל גם הודעות המתפרסמות מטעמם של מנהלי הפורומים והפניות לאתרים חיצוניים.

המשתמש מצהיר בזאת כי ההודעות שיפרסם לא יפרו הוראות כל דין ולא יכללו חומר הפוגע או מפר זכות קניין של אחרים או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה העלול לפגוע ברגשות הציבור או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם או כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ופוגע בביטחון המדינה או מפר את הוראות הצנזורה או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

המשתמש מודע לכך שבמידה ויפר הוראות תקנון זה יהיה האתר רשאי להעביר את פרטיו של המשתמש לכל גורם שעשוי להיפגע מפרסום ההודעה. המשתמש מתחייב לפצות את האתר בשל כל הוצאה או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

המשתמש מודע לכך שמנהל האתר עשוי לערוך, לתקן, לשנות או למחוק הודעות, חומר או מידע מהפורומים, לפי שיקול דעתו המוחלט, זאת מבלי להודיע על כך מראש למשתמש.

במקרים קיצוניים האתר רשאי להפסיק את פעילותו של משתמש בפורומים, זאת ללא מתן הסבר או הודעה מראש. האתר רשאי להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בנוגע לעניין זה.

סמכות השיפוט בכל הנוגע לתנאי השימוש ולכל הקשור באתר, הפעלתו פרסום בו והשימוש בו מוקנים לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

פרטי מפעיל האתר

חצי שירה – שירה וסרמן

הראשונים 16, רמת השרון

טלפון:054-8008565

דואר אלקטרוני: shira@halfshira.co.il