תקנון ותנאי שימוש לאתר חצי שירה

 

מטרתו של התקנון הוא להסדיר את השימוש באתר, באפליקציה ובתכנים המוצגים בהם. השימוש באתר ובאפליקציה הוא בכפוף לתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה.

המשתמש מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון, הואיל והכניסה לאתר ולאפליקציה ותחילת השימוש בו ובתכניו, בהיעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה חד משמעית לתנאי השימוש באתר ובאפליקציה, תיחשב כקריאתו והסכמתו של המשתמש באתר, באפליקציה ובכל חלק מהם, לתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה תוך התחייבות לפעול בהתאם לתקנון זה.

כמו כן על המשתמש לקרוא את התוספות באנגלית אשר מופיעות בתחתית מסמך זה, ואשר מתייחסות לכל נושא ה-PRIVACY POLICY בהקשרים השונים כמו גם בהקשר ל-GDPR.

מפעילי האתר והאפליקציה שומרים לעצמם את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים באופן זהה.

מפעילי האתר והאפליקציה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימוש המשתמש באתר ובאפליקציה אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

בעשותו שימוש באתר ובאפליקציה, מתחייב המשתמש כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו.

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע,

או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מפעילי האתר והאפליקציה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה וכן באפליקציה.

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של מפעילי האתר (והאפליקציה) ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר (או האפליקציה), לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

הצבת האתר (או האפליקציה), או כל חלק מהם, בתוך מסגרת של אתר אחר (או אפליקציה אחרת) או כחלק בלתי נפרד מאתר אחר (או אפליקציה) ללא הסכמתם בכתב ומראש של מפעילי האתר / האפליקציה.

שימוש בכל רובוט, תולעת , מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר, ולאתר מידע באתר (או באפליקציה), או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה (או באפליקציה).

הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר (או האפליקציה), או הצפתם בדואר כזה או כל דואר אחר.

שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. מכירה, הפצה או עשיית כל שימוש כלכלי במידע באתר (או באפליקציה) או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

הפרעה בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (או האפליקציה) (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והנהלים של האתר.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר (או באפליקציה), ייתכן כי יתבקש המשתמש למלא טופס הרשמה בו יצטרך לספק מספר פרטים אודותיו, בין היתר, את שמו, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו. בנוסף לפרטים אלו יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, אשר תשמש בזיהויו לצורך קבלת שירותים מסויימים. המשתמש מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לשמור בסודיות את הסיסמא ומתחייב להודיע למפעילי האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלו ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

החברה רשאית להשתמש בפרטים שימסרו לה על ידי המשתמש בעת בכדי ליצור קשר עמו ולעדכן אותו בשירותי החברה ובנוגע לשירותים נוספים המוצעים ע"י האתר או האפליקציה או כלים אחרים הקשורים עם האתר. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל לשיווק או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים לשם שימוש אישי.

בהרשמה לשירותים מסויימים, ייתכן כי יתבקש המשתמש למסור פרטים ולמלא שאלון בריאות. חובה עליו למלא הפרטים במלואם ובמדוייק שכן הם מהווים בסיס להרשמתו לשירות.

המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו, כפי שיתבקש בטופס הרישום הספציפי לשירות אליו נרשם. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המידע שמסר במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים, על המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיו בזמן שהוא גולש באתר.

 

האתר (והאפליקציה) פועל לאבטחת מידע ונוקט לשם כך באמצעים שונים. ואולם לא ניתן להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות למחשבי האתר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו למסור את פרטיו לאתר. מובהר בזאת כי במידה ויחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד שלישי לאתר או מכל סיבה שהיא, לא תחול על האתר כל אחריות.

מפעילי האתר (או האפליקציה) יימנעו ככל האפשר מלמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו מפעילי האתר ימצאו כי פעולותיו של המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או צו של רשות מרשויות החוק במדינה או אם יעמדו בפני איום שיינקטו נגדם צעדים משפטיים בגין פעולות שעשה המשתמש באתר (או באפליקציה).

מפעילי האתר (או האפליקציה) רשאים להשתמש בפרטים שימסור המשתמש באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר (או באפליקציה), ליצירת הקשר עם המשתמש, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

באתר (או באפליקציה) מתבצע שימוש ב- Cookie, בכדי ששרתי האתר (או האפליקציה) יוכלו לזהות את המשתמש במהירות וביעילות גם כאשר הוא חוזר ומבקר באתר. בהסכמתו של המשתמש לתנאי השימוש באופן שהוא ממשיך וגולש באתר (או באפליקציה), מתיר המשתמש למפעילי האתר (או האפליקציה) "לשתול" Cookie על מחשבו, להשתמש במידע האגור ב- Cookie ולזהותו על פיו.

מפעילי האתר (או האפליקציה) שומרים לעצמם את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן למשתמש באתר (או באפליקציה) בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש להם את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

מפעילי האתר (או האפליקציה) רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר (או באפליקציה) ו/או במפעיליו ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת. מפעילי האתר (או האפליקציה) רשאים למחוק כל תגובה לחומר המפורסם באתר, כל הודעה בפורומים, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה כמו גם מפעילי האתר (או האפליקציה), או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה - ובכלל זה הוצאות משפטיות ושכר טרחה של עורכי דין.

בתקנון זה: תכנים - לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת המוצעת באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, מידע, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיימים כיום או שיהיו קיימים בעתיד, בין אם בבעלות מפעילי האתר ובין אם בבעלות צד ג'.

המשתמש מנוע מלפרסם באתר (או באפליקציה) את התכנים הבאים:

תכנים , מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסים של מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו המשתמש נמצא.

באם מצא המשתמש במידע שבאתר (או באפליקציה), או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, מתבקש המשתמש להודיע על כך למפעילי האתר .

מפעילי האתר (או האפליקציה) לא יהיו אחראים לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר (או באפליקציה) או באתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, מועדיהם של אירועים, ביטולים, שינויים ואי דיוקים, אמינותם והשפעתם על המחשבים של משתמשי האתר (או האפליקציה), תקלות או כשלים בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר (או האפליקציה) או אצל מי מספקיו ו/או נותני השירות שלו.

כמו כן מפעילי האתר (או האפליקציה) לא יהיו אחראים לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו לרבות על ידי קטינים, כתוצאה מוירוסי מחשב ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר.

מפעילי האתר (או האפליקציה) אינם אחראים להיות המידע מבוסס עובדתית ו/או מדעית ו/או משפטית ו/או רפואית, או לדיוקו, שלמותו או ליעילות המידע. בכניסתך לאתר (או לאפליקציה) הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הקשור לשימוש המשתמש בו , בפורומים, ובכל חלק אחר באתר, בתמונות, גרפיקה וצילומים שבו, במפורסם בו ובקישורים ממנו ואליו.

באתר מתפרסם מידע רב ומגוון, הכולל טיפים, נתונים שונים, מתכונים ועוד. מידע זה מפורסם כשירות למשתמשי האתר בלבד ויתכן והוא יתעדכן מעת לעת. האתר אינו אחראי לתוכן המידע ולכל שימוש שיעשה בו. מומלץ למשתמש באתר לבצע בדיקה לגבי מהימנות המידע, לפני ההסתמכות עליו.

מפעילי האתר (או האפליקציה) לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר (או באפליקציה), לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים ובלוגים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או באופן כללי, לתכנים או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן מפעילי האתר אינם נותנים חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

מפעילי האתר (או האפליקציה) לא ישאו בכל אחריות בגין שימוש במידע, אודות המשתמש, המתקבל שלא באמצעותם כי אם ע"י צדדים שלישיים.

שירותי האתר (או האפליקציה) מוצעים למשתמש כמו שהם והאתר לא ישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי או למטרות המשתמש.

התכנים השונים, המפורסמים באתר (או באפליקציה), הכוללים מתכונים, טיפים, המלצות ומאמרים, מיועדים לאנשים בריאים. המלצות האתר (או האפליקציה) לא מהוות תחליף לייעוץ מקצועי רפואי או כל ייעוץ אחר. היישום של התכנים הוא באחריותו של המשתמש והאתר (או האפליקציה) לא אחראי לנזק שעלול להיגרם באופן עקיף או ישיר בשל שימוש בתכניו ובשירותיו.

המשתמש מצהיר שידוע לו שלמרות שהאתר (או האפליקציה) פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ותחול טעות או אי דיוק במידע או בדרך העברתו למשתמש.

המידע המתפרסם באתר (או באפליקציה) וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרות לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

המידע המתפרסם באתר (או באפליקציה) כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. האתר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתר. האתר לא ישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

מפעילי האתר (או האפליקציה) רשאים לסגור את האתר, להשעות פעילותו, לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש או למפרסם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.

מפעילי האתר (או האפליקציה) רשאים לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ניוזלטר או מידע פרסומי – של האתר עצמו או מידע שיתקבל לצורך משלוח ע"י מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשם המשתמש לקבל אי אילו מהשירותים שמציע האתר, מפעילי האתר לא ימסרו את פרטיו האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמתו לכך במפורש.

המשתמש רשאי למחוק את שמו מרשימת תפוצת הניוזלטר בלחיצה במקום המתאים בניוזלטר עצמו.

כאמור, באם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר ולצאת ממנו לאלתר.

האתר של חצי שירה הוא אתר האינטרנט הרשמי של שירה וסרמן, כחלק מקבוצת ש.ר. פרופשיונל מרקטינג בע"מ. האתר מציג תכנים שונים המתקשרים לתחומי יעוץ וליווי בדיאטה, הרזיה ואורח חיים בריא.

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע היא למשתמש בלבד, והוא מתחייב להקפיד ולשמור על המידע לשם מניעת אובדנו, כמו כן אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני, באתר עצמו- עיצובו, איפיונו, שמו וכינויו, שם הדומיין שלו, כל אלה שייכים למפעילי האתר. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.

המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט. לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

באתר תתאפשר למשתמש האפשרות להשתתף בפורומים או בלוגים בנושאים שונים. בין היתר יוכל המשתמש לכתוב תגובות או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות או הודעות שנכתבו על ידי אחרים.

התוכן בפורומים אינו תוכן הנכתב, מסופק או נערך ע"י האתר והוא מוצג כפי שהוא. התוכן וההודעות בפורומים הם באחריותם הבלעדית של המשתמשים בהם. ההודעות אינן נערכות על ידי האתר והן מוצגות כפי שהן, מבלי שנבדקת מהימנותן, דיוקן או נכונותן. האתר לא ישא באחריות כלשהי בגין אי התאמה, טעויות, אי דיוקים, פגיעות באדם או חברה כלשהי, הפרות חוק או כל תוכן שעלול לפגוע או לגרום לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, שיגרם בשל הצפיה או השימוש בפורומים או בבלוגים, כל זה כולל גם הודעות המתפרסמות מטעמם של מנהלי הפורומים והפניות לאתרים חיצוניים.

המשתמש מצהיר בזאת כי ההודעות שיפרסם לא יפרו הוראות כל דין ולא יכללו חומר הפוגע או מפר זכות קניין של אחרים או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה העלול לפגוע ברגשות הציבור או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם או כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ופוגע בביטחון המדינה או מפר את הוראות הצנזורה או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

המשתמש מודע לכך שבמידה ויפר הוראות תקנון זה יהיה האתר רשאי להעביר את פרטיו של המשתמש לכל גורם שעשוי להיפגע מפרסום ההודעה. המשתמש מתחייב לפצות את האתר בשל כל הוצאה או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

המשתמש מודע לכך שמנהל האתר עשוי לערוך, לתקן, לשנות או למחוק הודעות, חומר או מידע מהפורומים, לפי שיקול דעתו המוחלט, זאת מבלי להודיע על כך מראש למשתמש.

במקרים קיצוניים האתר רשאי להפסיק את פעילותו של משתמש בפורומים, זאת ללא מתן הסבר או הודעה מראש. האתר רשאי להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בנוגע לעניין זה.

סמכות השיפוט בכל הנוגע לתנאי השימוש ולכל הקשור באתר, הפעלתו פרסום בו והשימוש בו מוקנים לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

פרטי מפעיל האתר

חצי שירה, קבוצת ש.ר. פרופשיונל מרקטינג בע"מ – ח.פ. 515869295

טלפון:054-8008565

דואר אלקטרוני: info@halfshira.co.il

 

info@halfshira.co.il, and we will respond pursuant to its Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) procedure. Halfshira’s DMCA procedure is in accordance with that suggested by DMCA, the text of which can be found at the U.S. Copyright Office website http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Halfshira reserves all rights to seek damages and fees associated with infringement and/or fraud.

 

 

Your Use of the Site and Service

(a) Account and Use of Service: You may use your User Account for the Service only in accordance with these Terms of Service and only for lawful purposes. You are responsible for your own communications, including the upload, transmission, and posting of information, and are responsible for the consequences of their posting on or through the Service.

 

(b) Refunds, Upgrading and Downgrading: Refunds are processed according to our fair refund policy. Any upgrade or downgrade in your Service use will result in the new Fees being charged at the next billing cycle. There will be no prorating for downgrades in between billing cycles. Downgrading your Service may cause the loss of features or capacity of your User Account. Halfshira does not accept any liability for such loss.

 

(c) Cancellation and Termination by You: You are solely responsible for properly canceling your User Account. An email or phone request to cancel your User Account is not considered cancellation. You can cancel your User Account at any time by clicking on the settings link in the global navigation bar at the top of the screen. The settings screen provides a simple no-questions-asked cancellation link. If you cancel your User Account before the end of your current paid up month, your cancellation will take effect immediately, and you will not be charged again. Please note that we do not provide refunds for unused time in the last billing cycle.

 

(d) Termination and Suspension by Halfshira: Halfshira may terminate your User Account and/or these Terms of Service at any time and for any reason upon notice to you. We may also suspend our Service to you at any time, with or without cause. If we terminate your User Account without cause, we may refund a prorated portion of your monthly prepayment. We will not refund or reimburse you if we terminate your User Account for cause, including (without limitation) for a violation of these Terms of Service.

 

(e) Effect of Termination: Once your User Account is terminated, we may permanently delete your User Account and any or all User Content associated with it. If you do not log in to your User Account for 12 or more months, we may treat your User Account as “inactive”, and permanently delete the User Account and all the data associated with it. Except where an exclusive remedy may be specified in this Agreement, the exercise by either party of any remedy, including termination, will be without prejudice to any other remedies it may have under these Terms of Service. All sections of this Agreement which by their nature should survive termination will survive, including without limitation, accrued rights to payment, use restrictions and indemnity obligations, confidentiality obligations, warranty disclaimers, and limitations of liability.

 

(f) Prohibited Conduct: You agree not to use the Site or the Service for: (i) posting any (1) information which is incomplete, false, inaccurate or not your own, (2) trade secrets or material that is copyrighted or otherwise owned by a third party unless you have a valid license from the owner which permits you to post it, (3) material that infringes on any other intellectual property, privacy or publicity right of another, (4) advertisement, promotional materials or solicitation related to any product or service that is competitive with Halfshira products or services or (5) software or programs which contain any harmful code, including, but not limited to, viruses, worms, time bombs or Trojan horses; (ii) impersonating another person; (iii) engaging in or encouraging conduct that would constitute a criminal offense, give rise to civil liability or otherwise violate any city, state, national or international law or regulation, or which fails to comply with accepted Internet protocol; or (iv) transmitting or transferring (by any means) information or software derived from the Site or the Service to foreign countries or certain foreign nations in violation of US or any export control laws. In addition, you agree not to violate or attempt to violate the security of the Site, the Service or Halfshira’s system or network security, including, without limitation, the following: (w) accessing data not intended for users of the Site or the Service, or gaining unauthorized access to an account, server or any other computer system; (x) attempting to probe, scan or test the vulnerability of a system or network or to breach security or authentication measures; (y) attempting to interfere with the function of the Site, the Service, host or network, including, without limitation, via means of submitting a virus to the Site, overloading, “flooding”, “mailbombing”, “crashing”, or sending unsolicited e-mail, including promotions and/or advertising of products or services; or (z) forging any TCP/IP packet header or any part of the header information in any e-mail or newsgroup posting. Violations of the Site’s, the Service’s or Halfshira’s system or network security may result in civil or criminal liability.

 

In addition, you agree not to, directly or indirectly: (A) reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code, object code or underlying structure, ideas or algorithms of the Service or any software, documentation or data related to or provided with the Service (“Software”); (B) modify, translate, or create derivative works based on the Service or Software; or copy (except for archival purposes), rent, lease, distribute, pledge, assign, or otherwise transfer or encumber rights to the Service or Software; (C) use or access the Service to build or support, and/or assist a third party in building or supporting, products or services competitive to Halfshira; (D) remove any proprietary notices or labels from the Service or Software; or (E) otherwise use the Service or Software outside of the scope of the rights expressly granted herein. You agree to use the Service and Software only for your own internal business operations, and not to transfer, distribute, sell, republish, resell, lease, sublease, license, sub-license or assign the Service or use the Service for the operation of a service bureau or timesharing service.

 

(g) Your Data: You will retain ownership of any data, information or material originated by you that you transmit through the Service (" User Content") – for example, User Content from your accounts with third party services (e.g., Gmail or Dropbox) that passes through the Service. You shall be solely responsible for the accuracy, quality, content, and legality of User Content, the means by which User Content is acquired and the transmission of User Content outside of the Service. You represent and warrant that you have all rights necessary to transmit User Content through the Service and to otherwise have User Content used as part of the Service or as otherwise contemplated herein.

 

(h) Data Protection Addendum: If you are a paying subscriber to the Service, to the extent that Halfshira processes any Personal Information (as defined in the DPA) contained in User Content that is subject to the GDPR (as defined in the DPA), on your behalf, in the provision of the Service, the terms of the data processing addendum at https://www.Halfshira.co.il, which are hereby incorporated by reference, shall apply and the parties agree to comply with such terms. For the purposes of the Standard Contractual Clauses attached to the DPA, when you are the data exporter, your agreeing to these Terms of Service shall be treated as a signing of the DPA, including, without limitation, the Standard Contractual Clauses, and their Appendices.

 

(i) Your Posts: The Site and Service might include functionality that permits users to post content, images, audio files, text, sample code or other materials or works in a manner that is intended to be viewed by other users (“ Your Posts”), including for reviews and in forums. You hereby grant to Halfshira a perpetual, irrevocable, royalty-free, worldwide, non-exclusive right and license, including the right to grant sublicenses to third parties, to use, reproduce, publicly display, publicly perform, prepare derivative works from and distribute Your Posts for any purpose. In addition, you hereby irrevocably represent and warrant to Halfshira that (i) you have all necessary power, authority, right, title and/or licenses to grant to Halfshira the foregoing right and license and (ii) the posting, submission and display by you of Your Posts on the Site or Service, and the exercise by Halfshira of the foregoing license does not and will not (1) violate any applicable law or government regulation or (2) infringe any right of publicity or invades the privacy of others, or any intellectual property right of any third party, (iii) none of Your Posts (1) will constitute obscene, pornographic, indecent, profane or otherwise objectionable material, (2) are discriminatory, hateful or bigoted toward, or abusive of, any group or individual, or (3) are libelous or defamatory.

 

(j) Suggestions: You hereby grant to Halfshira a royalty-free, worldwide, transferable, sublicensable, irrevocable, perpetual license to use or incorporate into the Site, the Service and/or other Halfshira offerings any suggestions, enhancement requests, recommendations or other feedback provided by you to Halfshira that is related to the Site and/or the Service.

 

(k) Aggregated and/or Anonymized Data: Notwithstanding anything to the contrary set forth herein or otherwise, Halfshira will have the right to collect and analyze data and other information relating to the provision, use or performance of the Site and/or Service and related systems and technologies (including information concerning User Data and data derived therefrom), and to aggregate and/or anonymize all such data and information. Halfshira will be free at any time to: (i) use such information and data to improve and enhance Halfshira’s offerings; and (ii) disclose such data in aggregate or other de-identified forms in connection with its business.

 

(l) Your Indemnification Obligations: You hereby irrevocably agree to indemnify, defend and hold Halfshira , its affiliates, directors, officers, employees and agents harmless from and against any and all loss, costs, damages, liabilities and expenses (including attorneys’ fees) arising out of or related to (i) any third party claim resulting from a breach by you of any of your covenants, representations or warranties contained in these Terms of Use and/or (ii) your use of the Site and/or the Service.

 

(m) Halfshira’s Indemnification Obligations: If you are a paying subscriber to the Service, Halfshira will do its best to defend you against any third party claim brought against you alleging that the use of such paid Service as permitted hereunder infringes the United States intellectual property rights of a third party, and Halfshira shall most reasonable costs and damages finally awarded against you by a court of competent jurisdiction as a result of any such claim; provided that you (a) promptly give written notice thereof to Halfshira ; (b) give Halfshira sole control of the defense and settlement of the claim; and (c) provide to Halfshira all reasonable assistance. The foregoing shall not apply to any claim based upon or arising from (i) any use of the Service outside of the scope of these Terms of Service, (ii) User Content, or (iii) a combination of the Service with any content or other technology not provided by Halfshira.

 

(n) Your Use of The Service to Send Communications: You acknowledge that (a) you exclusively are responsible for and control the timing, content, and distribution of any type of communication made or initiated to any person or entity in connection with your use of the Service and (b) any such communications are made or initiated only as a result of your actions. You further warrant that any type of communication made or initiated in connection with your use of the Service comply with all applicable state and federal laws.

 

(o) Developer Platform: In addition to these Terms of Service, if you use the Halfshira developer platform to create additional features for the Service that leverage your application programming interfaces, your use of the Halfshira developer platform is subject to the Halfshira Developer Platform Agreement located at https://Halfshira.co.il/developer/tos

 

(p) Team Accounts: You may be invited to establish or join a Halfshira team account (“Team Account”). Each Team Account will have an administrator who can accept or remove Team Account members. By agreeing to join a Team Account, you acknowledge that (i) your identity, including name, email address, and avatar (if any), will be disclosed to other Team Account members, and the Team Account administrator will also have access to your task usage, and (ii) your User Content will be viewable by all Team Account members. You will have the option to share with other Team Account members any integrations you have created and/or any third party applications with which you have connected. If you share an integration, all Team Account members can view and edit such integration. If you share a third-party application with which you have connected, all Team Account members will have read/write access to the data associated with such third party application.

 

(q) Export Control: You hereby represent and warrant that (i) you understand and acknowledge that some Site Content or components of the Service may be subject to export, re-export and import restrictions under applicable law, (ii) you will not use the Site, any Site Content or the Service in a manner that violates any law, including the U.S. Export Administration Act of 1979 and the regulations of the U.S. Department of Commerce and (iii) you are not located in, under the control of, or a national or resident of any country to which the United States has embargoed goods.

 

Linked Websites and Services

The Site and Service contains links to and integrations with third party websites and services (e.g., Gmail or Dropbox), and you agree that Halfshira provides links to and integrations with such websites and services solely as a convenience and has no responsibility for the content or availability of such websites or services and that Halfshira does not endorse such websites or services (or any products or other services associated therewith). Your use of such websites and services will be subject to the terms applicable to each such website and service.

 

Service Warranty

If you are a paying subscriber to the Service, Halfshira warrants to you that it will provide the Service substantially in accordance with its documentation under normal use. In the event of any breach of such warranty, your exclusive remedy will be Halfshira’s re-performance of the deficient Service or, if Halfshira cannot re-perform such deficient Service as warranted, you may terminate your User Account as set forth above and Halfshira will refund a prorated portion of your monthly prepayment. You must notify Halfshira in writing of any warranty deficiency within 10 days from receipt of the deficient Service in order to receive the foregoing warranty remedy.

 

LIMITATION OF LIABILITY

(a) Warranty Disclaimer: EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IMMEDIATELY ABOVE, THE SITE, SITE CONTENT, AND SERVICE ARE PROVIDED STRICTLY ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, AND HALFSHIRA MAKES NO WARRANTY THAT THE SITE, SERVICE OR SITE CONTENT ARE COMPLETE, SUITABLE FOR YOUR PURPOSE, OR ACCURATE, AND ON BEHALF OF ITSELF AND ITS LICENSORS, HALFSHIRA HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED, STATUTORY OR OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO THE SITE, SITE CONTENT, AND SERVICE, OR THE AVAILABILITY OF THE FOREGOING, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK AS TO RESULTS OBTAINED THROUGH USE OF THE SITE, SERVICE AND/OR THE SITE CONTENT RESTS WITH YOU AND HALFSHIRA MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY THAT THE AVAILABILITY OF THE SITE AND OR THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, OR THAT THE SITE, SERVICE AND/OR THE SITE CONTENT WILL BE ERROR-FREE OR THAT ALL ERRORS WILL BE CORRECTED.

 

(b) Limitation of Liability: TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOU AGREE THAT HALFSHIRA SHALL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY (A) INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL, EXEMPLARY OR STATUTORY DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF BUSINESS, LOSS OR PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF GOODWILL OR FOR ANY COST OF COVER OR COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES), EVEN IF HALFSHIRA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY UNDER WHICH DAMAGES ARE SOUGHT, WHETHER IN BREACH OF CONTRACT OR IN TORT, INCLUDING NEGLIGENCE OR (B) AMOUNTS IN THE AGGREGATE THAT EXCEED THE FEES PAID BY YOU TO HALFSHIRA HEREUNDER IN THE SIX (6) MONTHS PRECEDING THE DATE THE CLAIM AROSE.

 

Privacy Policy

You acknowledge that you have read, understand and agree to Halfshira’s Privacy Policy located at https://www.halfshira.co.il/1,%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F.html, which is hereby incorporated into and made a part of these Terms of Service by this reference.

 

Location of the Site and your Use

Halfshira operates or controls the operation of this Site and the Service from offices in the United States. In addition, the Site and the Service may be mirrored, and other websites operated or controlled by Halfshira may be located, at various locations in and outside of the United States. Halfshira makes no representation or warranty that all of the features of this Site or Service will be available to you outside of the United States, or that they are permitted to be accessed outside of the United States. You acknowledge that you are solely responsible for any decision by you to use of this Site and/or the Service from other locations, and that such use may be subject to, and that you are responsible for, compliance with applicable local laws.

 

Notices

Halfshira may give notice applicable to Halfshira’s general Service customer base by means of a general notice on the Service portal, and notices specific to you by electronic mail to your e-mail address on record in your User Account or by written communication sent by first class mail or pre-paid post to your address on record in your User Account. If you have a dispute with Halfshira, wish to provide a notice under these Terms of Service, or become subject to insolvency or other similar legal proceedings, you must promptly send written notice to Halfshira as part of SR PROFESSIONAL MARKETING LTD, 16 Harishonim RD., Ramat Hasharon, Israel 47242, Attn: Legal.

 

General

These Terms of Service constitute the entire agreement and understanding between the parties concerning the subject matter hereof, notwithstanding any different or additional terms that may be contained in the form of purchase order or other document used by you to place orders or otherwise effect transactions hereunder, which such terms are hereby rejected. Neither party may assign these Terms of Service without the prior written approval of the other, such approval not to be unreasonably withheld or delayed, provided that such approval shall not be required in connection with an assignment to an affiliate or to a successor to substantially all of such party’s assets or business related to these Terms of Service. These Terms of Service supersede all prior or contemporaneous discussions, proposals and agreements between you and Halfshira relating to the subject matter hereof. No amendment, modification or waiver of any provision of these Terms of Service will be effective unless in writing and signed by an authorized representative of both parties. If any provision of these Terms of Service is held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect and such provision will be enforced to the maximum extent possible so as to effect the intent of the parties and will be reformed to the extent necessary to make such provision valid and enforceable. No waiver of rights by either party may be implied from any actions or failures to enforce rights under these Terms of Service. These Terms of Service are intended to be and are solely for the benefit of Halfshira and you and do not create any right in favor of any third party. These Terms of Service will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, without reference to its conflict of laws principles. The Uniform Computer Information Transactions Act will not apply to this Agreement. All disputes arising out of or relating to these Terms of Service will be submitted to the exclusive jurisdiction of a court of competent jurisdiction located in San Francisco, California, and each party irrevocably consents to such personal jurisdiction and waives all objections to this venue.

 

 

 

הרשמה לאתר בחינם צרו קשר